Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert je inkomen in jouw plaats en helpt je om je schulden af te betalen. Als de collectieve schuldenregeling positief verloopt, kan je terug schuldenvrij door het leven. Je kan in aanmerking komen voor een collectieve schuldenregeling als je met grote structurele schulden worstelt die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Voorwaarden

U komt in aanmerkingen voor een collectieve schuldenregeling als u met grote structurele schulden worstelt die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij beroep doen op de wet 'Continuïteit der ondernemingen'.

Vrije beroepen, boeren en ambachtslui kunnen in principe wel gebruikmaken van een collectieve schuldenregeling.

Hoe aanvragen

Je vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar je woont. Voor de opmaak van dit verzoekschrift werkt het OCMW samen met een jurist, die iedere dinsdagnamiddag aanwezig is in het Sociaal Huis. Als je wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met uw belangen als met de belangen van uw schuldeisers. Het aanzuiveren van je schulden gebeurt ofwel door een minnelijke of een gerechtelijke aanzuiveringsregeling.

Minnelijke aanzuiveringsregeling

De schuldbemiddelaar zal met jou en je schuldeisers onderhandelen over een minnelijke aanzuiveringsregeling. Dit is een afbetalingsplan waarmee je op termijn je schulden terugbetaalt. Wanneer er een akkoord is over dit afbetalingsplan, dan zal de schuldbemiddelaar vanaf dan je hele inkomen beheren op een rekening die speciaal daarvoor geopend werd. Met het geld op die rekening betaalt de schuldbemiddelaar de schuldeisers en verstrekt hij je leefgeld. Met dat leefgeld moet je voorzien in uw dagelijkse behoeften (eten, huur, ...).

Wanneer je moeite hebt om uw leefgeld te beheren, kan je een beroep doen op budgetbegeleiding of budgetbeheer. Een minnelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal zeven jaar.

Gerechtelijke aanzuiveringsregeling

Wanneer de schuldbemiddelaar er niet in slaagt om binnen een jaar een minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand te brengen, dan stopt de bemiddeling en wordt je dossier overgemaakt aan de rechter. De rechter zal dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen aan alle partijen.

Net als bij een minnelijke aanzuiveringsregeling zal een aangestelde schuldbemiddelaar je inkomsten beheren op een aparte rekening. Met dat geld betaalt hij je schulden terug en verstrekt hij je leefgeld. Een gerechtelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal vijf jaar.

Kostprijs

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Heb je niet genoeg geld om je schuldbemiddelaar te betalen, dan kan het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast tussenbeide komen.

Meer info bij de maatschappelijk werker of via het gratis juridisch advies op dinsdagnamiddag